Neohodnoceno

Železný kříž 1870

Položka byla vyprodána…
Vyprodáno
Kód: 745
200 Kč
Kategorie: USA
Položka byla vyprodána…
Doprava
Doprava
zdarma pro větší objednávky
Top kvalita
Top kvalita
Vybíráme pro vás ty nejkvalitnější repliky
<div class="aukro-offer-default"> <div> <div> <p><strong>aukce od korunky</strong>, dejte si mě do obl&iacute;ben&yacute;ch a mrkněte i na moje ostatn&iacute; aukce!:-)</p> <p><strong>Železn&yacute; kř&iacute;ž (zn&aacute;m&yacute; tak&eacute; jako Eisernes Kreuz nebo EK) </strong>je vojensk&eacute; vyznamen&aacute;n&iacute; založen&eacute; prusk&yacute;m kr&aacute;lem Fridrichem Vil&eacute;mem III. v březnu 1813, kter&eacute; se obvykle uděluje voj&aacute;kům nebo civilistům za v&yacute;kon vojensk&yacute;ch funkc&iacute;.</p> <p>Friedrichova zesnul&aacute; manželka kr&aacute;lovna Luisa byla prvn&iacute; osobou, kter&aacute; toto vyznamen&aacute;n&iacute; (posmrtně) obdržela. Rekonvalescentn&iacute; medaile byla udělov&aacute;na během prusko-francouzsk&eacute; v&aacute;lky (EK 1870), prvn&iacute; světov&eacute; v&aacute;lky (EK 1914) a druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky (EK 1939, znovu zavedena s přidanou svastikou uprostřed).</p> <p>C&iacute;sař Vil&eacute;m II. znovu udělil Železn&yacute; kř&iacute;ž 5. srpna 1914, na zač&aacute;tku prvn&iacute; světov&eacute; v&aacute;lky. Velkokř&iacute;ž byl určen pro vy&scaron;&scaron;&iacute; gener&aacute;ly prusk&eacute; nebo (později) německ&eacute; arm&aacute;dy. Železn&yacute; kř&iacute;ž 1. tř&iacute;dy a Železn&yacute; kř&iacute;ž 2. tř&iacute;dy byly udělov&aacute;ny bez ohledu na hodnost.</p> <p>N&aacute;vrh Železn&eacute;ho kř&iacute;že 1914Proveden&iacute; symbolu kř&iacute;že je čern&eacute; s b&iacute;l&yacute;m nebo stř&iacute;brn&yacute;m obrysem, což je odvozeno od kř&iacute;žov&eacute;ho patentu Teutonsk&eacute;ho ř&aacute;du, kter&yacute; byl někdy od 13. stolet&iacute; použ&iacute;v&aacute;n ryt&iacute;ři.</p> <p>Stuha byla čern&aacute; se dvěma tenk&yacute;mi b&iacute;l&yacute;mi pruhy, barvami Pruska. Železn&yacute; kř&iacute;ž 1. tř&iacute;dy použ&iacute;val na zadn&iacute; straně medaile kol&iacute;ček nebo &scaron;roubovac&iacute; sloupky a nosil se na lev&eacute; straně uniformy vyznamenan&eacute;ho, stejně jako původn&iacute; verze z roku 1813. Velkokř&iacute;ž byl zavě&scaron;en na stuze na krku a 2. tř&iacute;da na stuze na hrudi.</p> <p>Během prvn&iacute; světov&eacute; v&aacute;lky bylo uděleno přibližně 218 000 EKI, 5 196 000 EKII a 13 000 nebojov&yacute;ch EKII.</p> <p>Železn&yacute; kř&iacute;ž patř&iacute; k nejzn&aacute;měj&scaron;&iacute;m a nejuzn&aacute;vaněj&scaron;&iacute;m vojensk&yacute;m vyznamen&aacute;n&iacute;m na světě. Jeho historie sah&aacute; až do dob prvn&iacute; světov&eacute; v&aacute;lky, kdy byl udělov&aacute;n nejen německ&yacute;m voj&aacute;kům, ale tak&eacute; spojeneck&yacute;m voj&aacute;kům, kteř&iacute; se zasloužili o bojov&eacute; &uacute;spěchy na frontě.</p> <p>Původně byl Železn&yacute; kř&iacute;ž založen jako odměna za statečnost v boji a byl udělov&aacute;n nejen voj&aacute;kům, ale i civilistům, kteř&iacute; projevili v&yacute;jimečnou obětavost v r&aacute;mci v&aacute;lečn&eacute;ho &uacute;sil&iacute;. V průběhu času byla krit&eacute;ria pro udělen&iacute; Železn&eacute;ho kř&iacute;že upřesněna a v současnosti se vyznamen&aacute;n&iacute; obvykle uděluje voj&aacute;kům, kteř&iacute; se vyznamenali v boji nebo prok&aacute;zali mimoř&aacute;dnou zdatnost a schopnosti v r&aacute;mci sv&yacute;ch vojensk&yacute;ch funkc&iacute;.</p> <p>Symbolika Železn&eacute;ho kř&iacute;že, tedy kř&iacute;že s rameny stejn&eacute; d&eacute;lky, se stala symbolem vojensk&eacute; cti a hrdinstv&iacute; a byla převzata nejen nacistick&yacute;m režimem v době druh&eacute; světov&eacute; v&aacute;lky, ale tak&eacute; dal&scaron;&iacute;mi vojensk&yacute;mi silami po cel&eacute;m světě. Přestože m&aacute; Železn&yacute; kř&iacute;ž kontroverzn&iacute; historii, st&aacute;le zůst&aacute;v&aacute; důležit&yacute;m symbolem vojensk&eacute; tradice a odvahy.</p> <p>Nev&aacute;hejte se na cokoliv zeptat! Jedn&aacute; se o nově dělan&yacute; kousek.</p> <p>&quot;Nab&iacute;dka m&yacute;ch předmětů je určena <strong>v&yacute;hradně jen pro sběratelsk&eacute; &uacute;čely. </strong>T&iacute;mto prohla&scaron;uji, že nejsem členem ž&aacute;dn&eacute;ho hnut&iacute; směřuj&iacute;c&iacute;ho k potlačen&iacute; pr&aacute;v a svobod člověka nebo takov&eacute;ho, kter&eacute; hl&aacute;s&aacute; n&aacute;rodnostn&iacute;, rasovou či tř&iacute;dn&iacute; z&aacute;&scaron;ť vůči jin&eacute; skupině osob, ani takov&aacute; hnut&iacute; nepodporuji.&ldquo;</p> </div> </div> </div>